Avis Privacitat...


. – Informació per a l'usuari de l'existència d’un  fitxer i de la sol · licitud del consentiment per al tractament automatitzat de les seves dades personals:
En relació amb les dades de caràcter personal facilitades pels Interessats en el formulari de registre en el web  http://www.frangoal.com, aquest compleix estrictament la normativa vigent establerta en la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el seu  RD 1720/2007 que la desenvolupa i informa a l ‘usuari que les referides dades seran incloses dins d'un fitxer per al tractament automatitzat prestant l’usuari el seu consentiment mitjançant l'acceptació d'aquestes condicions generals a aquest tractament.


. - Responsable del tractament: El responsable del tractament de les dades és Col.legi Frangoal amb domicili social al Carrer General Castaños, 28, 08860 Castelldefels (Barcelona).
Col.legit Frangoal ha inscrit degudament els seus fitxers a l'Agència de Protecció de Dades, podent-se consultar els mateixos a  www.agpd.es

. - Finalitat de les dades: El Col.legi Frangoal  recull determinades dades personals que són introduïdes pels usuaris del web lliurement en un formulari de contacte , amb la finalitat de poder donar resposta a les seves peticions. En el formulari es demana, les següents dades de carácter personals ; el nom i l'adreça de correu electrònic.

El Col.legi Frangoal informa que gestionarà d'una manera automatitzada aquestes dades per a respondre les consultes. En tot cas, les dades recollides i tractades pel Col.legi Frangoal són únicament de caràcter bàsic per a la finalitat assenyalada anteriorment.

 

. - Obligatorietat de la introducció de les dades: Per accedir al lloc web del Col.legi Frangoal "http://www.frangoal.com" no és necessari aportar cap dada. No obstant això, per realitzar sol · licituds d'informació és necessari que l'usuari aporti dades de caràcter personal.

. - Drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició: L’usuari que introdueixi les seves dades personals en el formulari  podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició en qualsevol moment sol · licitant a infofrangoal@gmail.com, o per correu postal a: Col.legi Frangoal , carrer General Castaños, 28, 08860 Castelldefels (Barcelona), acompanyant sempre la sol · licitud d’una còpia del NIF del titular de les dades. En tot cas, el Col.legi Frangoal  es compromet a cancel · lar les dades personals recaptades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a les finalitats per les quals van ser recollides.

 

. - Consentiment de l'usuari
L'enviament de dades personals, mitjançant l'ús dels formularis electrònics de Col.legi Frangoal  o, si s’escau, missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats i  serveis relacionats amb les finalitats dels llocs web de Col.legit Frangoal , i l'enviament de comunicacions via electrònica amb informació relacionada amb Col.legi Frangoal i les seves iniciatives.


El Col.legi Frangoal  informa a l ‘usuari que mitjançant l'adhesió a les presents condicions generals presta el seu consentiment a la comunicació necessària i imprescindible de les seves dades per gestionar la informació  sol.licitada.

 

. - Cessió de dades: No existeix cap cessió de dades a tercers aliens al Col.legi Frangoal

 

. - Seguretat: El Col.legi Frangoal assegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s'han adoptat mesures de seguretat a fi d'evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, i garantir així la seva integritat i seguretat. No obstant això el Col.legi Frangoal no serà responsable de les incidències que puguin sorgir al voltant de dades personals quan aquestes es derivin bé d'un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal manera que sigui impossible detectar-lo o impedir-ho encara adoptant les mesures segons l'estat de la tecnologia actual, o bé d'una falta de diligència de l’usuari.